Projekty

Innowacja pedagogiczna – „Ruch, zmysł i koordynacja to przyjazna edukacja”

W innowacji połączono metodę Integracji Sensorycznej oraz metodę Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne, gdyż metody te wzajemnie się uzupełniają i wspomagają rozwój dziecka, opierając się na najbardziej naturalnej dla dziecka formie aktywności – na zabawie. Zajęcia te mają na celu integrację dzieci zdrowych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz rozwój funkcji: społecznych, poznawczych, ruchowych, słuchowych, wzrokowych itd.

Głównym celem ćwiczeń muzyczno – ruchowych jest rozwijanie umiejętności wykonywania ruchu, poznania własnego ciała, odbierania bodźców z otoczenia, a co za tym idzie, wyrabianie szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, stymulowanie do sprawniejszego myślenia, a także kształcenie takich cech charakteru jak zdyscyplinowanie, porządek, aktywność, poczucie odpowiedzialności, umiejętność współdziałania w grupie, nabywanie poczucia bezpieczeństwa i kształtowanie pozytywnej samooceny.

Cele innowacji:

GŁÓWNE:

 1. Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja” i zaspokajaniu poczucia bezpieczeństwa.
 2. Kształtowanie prawidłowych relacji społecznych i stymulowanie rozwoju.
 3. Identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych.
 4. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez ekspresję słowną i muzyczno – ruchową.
 5. Stymulacja układu nerwowego w celu jego normalizacji.
 6. Dostarczenie w sposób kontrolowany odpowiedniej ilości bodźców zmysłowych oraz ich prawidłowa integracja.

SZCZEGÓŁOWE:

Dziecko:

 • wyraża swoje potrzeby za pomocą mowy i komunikacji niewerbalnej;
 • naśladuje zaprezentowane ruchy;
 • samodzielnie podejmuje inicjatywę oraz wykorzystuje własną inwencję twórczą;
 • jest wrażliwe na potrzeby i uczucia innych oraz lepiej się komunikuje;
 • skupia uwagę na tym, co robi;
 • utrzymuje poprawną pozycję ciała (w spoczynku i w ruchu);
 • prawidłowo koncentruje się poprzez normalizację procesów modulacji;
 • prawidłowo wykonuje ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo – ruchową;
 • orientuje się w kierunkach przestrzennych;
 • orientuje się w schemacie własnego ciała;
 • prawidłowo reaguje na bodźce płynące z otoczenia.

Przewidywane efekty:

Dziecko biorąc udział w zajęciach:

 • współdziała w grupie i z drugim człowiekiem;
 • zna zasady prawidłowej komunikacji werbalnej i niewerbalnej;
 • odczuwa poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie;
 • zaspokaja własne potrzeby;
 • wyzwala swobodę zachowań i naturalność;
 • pokonuje własne zahamowania;
 • nawiązuje pozytywne interakcje społeczne.

Programem innowacyjnym objęte zostaną dzieci z grupy „Maluszków” w wieku 2,5 – 3 lat oraz dzieci z grupy „Średniaków” w wieku 4 – 5 lat.

Zajęcia innowacyjne odbywają się jeden raz w tygodniu i trwają – w zależności od tematu i formy zajęć oraz grupy wiekowej – ok. 20 minut.

CELE

 • Wyzwalanie wielostronnej aktywności dzieci poprzez przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie i działanie.
 • Kształtowanie logiki myślenia, umiejętności pokonywania trudności.
 • Porządkowanie wielkości przedmiotów według malejącej lub rosnącej.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania przedmiotów.
 • Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości poprzez poprzez manipulowanie.

 

Innowacja pedagogiczna „Mały miś w świecie wielkiej literatury”

innowacja pedagogiczna realizowana przez Panią Iwonę Kornacką

Program ma na celu rozwijanie czytelnictwa.  Zachęca on również dorosłych do głośnego czytania dzieciom oraz wyrabia właściwe nawyki czytelnicze. Wprowadza dziecko w świat literatury oraz  budzi zaciekawienie książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną.  Przekazuje  za pośrednictwem literatury wartości moralne jak również  kształtuje u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego i kształtowanie postaw patriotycznych .

Składa się on z modułów o tematyce : Czytamy razem z małym misiem, Kodujemy razem z małym misiem, Opowiem wam o Polsce, Misiowe recepty na pozytywne myślenie, Misiowy bajarz.

Zadaniem prowadzącego jest czytanie dzieciom  wraz z misiem, który jest przewodnikiem dla nich w tym programie o  imieniu ,,Okruszek”. Dzieci bardzo dobrze znają ,,Okruszka”, ponieważ towarzyszy nam już kolejną edycję.

W tym roku ze względu na pandemię Okruszek nie może  wędrować  wraz z dziećmi do ich domów,  tylko towarzyszył nam w przedszkolu.

Wnioski:

 • Na każdym etapie projektu dzieci poznają nowe opowiadania, wiersze, bajki. Zajęcia wzbogacane są gotowymi materiałami przygotowanymi przez autorów: zdjęcia, historyjki obrazkowe, melodie oraz piosenki wraz z tekstami, co urozmaica zdobywanie nowych wiadomości przez dzieci.  Każde dziecko wykazuje zainteresowanie oraz zaangażowanie.
 • Program zachęca również rodziców do wzięcia udziału co przynosi bardzo dobre efekty w edukacji i rozwoju dzieci
 • Wszystkie przedszkolaki znają piosenkę misia, która towarzyszy nam przed każdym czytaniem
 • Po każdym przeczytaniu utworu, jest prowadzona rozmowa na jego temat, która utrwala  przeczytaną przez nauczyciela historię- wspólne wyciąganie wniosków

Rekomendacje :

 • kontynuacja projektu w kolejnym roku
 • realizacja we wszystkich grupach przedszkolnych
 • zorganizowanie stałego dnia i pory czytania
 • w miarę możliwości angażowanie rodziców oraz zaproszonych gości do udziału w projekcie

 

Program własny „First Steps” zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia prowadzone dwa razy w tygodniu każde do 30 min.

Celem zajęć jest uwrażliwienie dzieci na język angielski poprzez osłuchanie z tym językiem. Podstawowe umiejętności, które dzieci  rozwijają to rozumienie mowy (czyli słuchanie) i znajomość słownictwa. Te sprawności staną się bazą dla rozwoju umiejętności komunikacyjnych na następnych etapach edukacyjnych. Tematyka zajęć oparta jest wokół najbliższego otoczenia dziecka

Wnioski :

 • dzieci ciekawie i aktywnie uczestniczą w zajęciach. Grupa w większości oswojona jest z językiem obcym, chętna do dalszego wdrażania w nowego słownictwa oraz tematyki.
 • dzieci chętnie angażują się podczas wprowadzania nowych zabaw, metod.

 

Rekomendacje:

 • kontynuując naukę z dziećmi w obecnej grupie wiekowej należy do każdego tematu realizowanego rozwinąć słownictwo
 • zwiększyć ilość zabaw – podczas zabaw ruchowych dzieci łatwiej i szybciej uczą się języka (Metoda TPR)

 

Program własny „Kolorowe kropelki wiedzy” zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia prowadzone dwa razy w tygodniu każde do 30 min.

Celem zajęć jest uwrażliwienie dzieci na język angielski poprzez osłuchanie z tym językiem. Podstawowe umiejętności, które dzieci  rozwijają to rozumienie mowy (czyli słuchanie) i znajomość słownictwa. Te sprawności staną się bazą dla rozwoju umiejętności komunikacyjnych na następnych etapach edukacyjnych. Tematyka zajęć oparta jest wokół najbliższego otoczenia dziecka

Wnioski:

 • dzieci ciekawie i aktywnie uczestniczą w zajęciach. Grupa w większości oswojona jest z językiem obcym, chętna do dalszego wdrażania w nowe słownictwa oraz tematyki.
 • grupa współpracująca, dzieci chętnie biorą udział w zajęciach prowadzonych głównie  metodą TPR, która była  prowadzona na przemiennie  różnymi narzędziami.
 • przedszkolaki z entuzjazmem i wielkim zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach, uczą się nowych słówek, piosenek i wierszyków, co z pewnością zaprocentuje w dalszych latach edukacji językowej.

 

Rekomendacje:

 • kontynuacja zajęć
 • wzbogacanie słownika dziecka wg indywidualnych możliwości
 • wprowadzenie nauki i prezentacji piosenki dla rodziców z okazji świąt
 • kontynuacja podsumowania poznanego lub utrwalanego tematu po każdych zajęciach wraz z nagrodzeniem dzieci ( buźki motywacyjne, naklejki)